نواندیشان گروه ابتدایی

آموزشی

طرح درس ریاضی پنجم

نام درس: ریاضی                    پایه: پنجم دبستان                    مبحث:مساحت دایره

سال تحصیلی: 90-89                    تعداد دانش آموزان:22نفر                  

 مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                    كلاس: ***                   

  • هدف كلی:        دانش آموزان در این درس با مساحت دایره آشنا می شوند.
  • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

      با نحوه بدست آوردن مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

      به نحوه بدست آوردن مساحت دایره علاقه مند می شوند. (عاطفی)

         با رابطه و فرمول مساحت دایره آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس: فرمول مساحت دایره را اثبات می كنند.

        با استفاده از فرمول مساحت دایره، مساحت دوایر را محاسبه می كنند.

          مراحل بدست آوردن فرمول مساحت دایره را شرح می دهند.

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

       با محیط دایره و فرمول آن آشنا باشند.

         مساحت مستطیل را بدانند.

        با شعاع و قطر آشنا باشند و بتوانند آن ها را روی دایره مشخص كنند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

       مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟

        فرمول محیط دایره چیست؟

         محیط دایره زیر را حساب كنید؟

  • مهارتهای قبل از تدریس:

       شروع كلاس با  سلام و احوالپرسی

      آزمون رفتار ورودی (ارزشیابی تشخیصی)

      مشخص كردن موضوع درسی و نوشتن آن روی تخته كلاس

     ایجاد انگیزه؛ مقوایی كه روی آن دایره ای رنگ شده به دو رنگ وجود دارد را روی تخته كلاس می چسبانم.

  • مهارتهای ضمن تدریس؛ (ارائه درس جدید):

از دانش آموزان می خواهم به دایره ای كه به تابلو چسبانده ام توجه كنند، سپس توجه آنان را به دو رنگ بودن دایره ها و برش های آن معطوف می كنم. در مرحله بعد دایره ای را كه به 4 قسمت تقسیم شده است به صورت و به شكل روبروست به روی تابلوی كلاس می چسبانم و از دانش آموزان سوال می كنم كه شبیه به چه شكل هندسی است؟ (تقریبا)

دایره های دیگر را نیز به همین ترتیب روي تخته می چسبانم و سوال بالا را تكرار می كنم، كه در پاسخ به متوازی الاضلاع و مستطیل اشاره می كنند. از یكی از دانش آموزان می خواهم كه مساحت مستطیل را در تابلو بنویسد.

در ادامه (با اشاره به شكل) به این موضوع اشاره می كنم كه عرض مستطیل با شعاع دایره و طول مستطیل با نصف محیط دایره برابر است،

سپس به ترتیب زیر مراحل بدست آوردن مساحت دایره را شرح می دهم.

مساحت مستطیل= عرض*طول

مساحت دایره = (شعاع)*(نصف محیط

دایره)= (شعاع)*(2/1*قطر*14/3)

      = (شعاع)*(شعاع*14/3)

 

در این جا از بچه ها می پرسم محیط دایره از چه فرمولی محاسبه می شه؛ پس از نوشتن آن روی تابلو می پرسم یك دوم قطر یعنی چقدر؟ دانش آموزان پاسخ می دهند شعاع و مرحل بالا را به ترتیب روی تخته می نویسم. در پایان هم رابطه مساحت دایره را می نویسم و دور آن خط می كشم.

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

 

  • مهارتهای پایان تدریس:

در ادامه و پس از اثبات فرمول محاسبه مساحت دایره، دایره ای به شعاع 5 سانتی متر رسم میكنم و مساحت آن را بدست می آورم، تا دانش آموزان با نحوه استفاده از مساحت دایره آشنا شوند.

 

14/3*شعاع*شعاع=مساحت دایره

14/3 * 5 * 5 =مساحت دایره  

 

 

ارزشیابی پایانی:

در اینجا فرصت سوال كردن را به دانش آموزان می دهم، (هر سوالی دارید، بپرسید؟)بعد از این مرحله از چند نفر از دانش آموزان می خواهم تا مساحت شكل های زیر را به دست آورند.

 

پس از حل تمرین های ارزشیابی پایانی دانش آموزان را به كتاب و تمرین های پایین صفحه 129 كتاب درسی ارجاع می دهم، تا آن را انجام دهند.

برای تعیین تكلیف هم دانش آموزان باید تمرین های صفحه 130 كتاب را در خانه حل كنند.

 

 

رو های تدریس: پرسش و پاسخ، توضیحی، حل مسئله و ...

رسانه های آموزشی: تخته، گچ، كتاب درسی، دایره های رنگی و برش خورده، نوار چسب، قیچی، تمرینهای معلم ساخته و كتاب درسی

نحوه نشستن دانش آموزان: چینش كلاس به صورت یو انگلیسی می باشد.   

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۹ساعت 13:45  توسط نواندیشان  |